Page 1 - Nathamunigal
P. 1

Sri            Srimathe Ramanujaya Namaha

           ACHARYA PARAMPARA
           (Based on Guruparampara prabhava)


              Dedicated to

        Sri Sri Sri Yadugiri Yathiraja Narayana
             Ramanuja Jeeyar               Book - 1


        SRI NATHAMUNIGAL


              Published by :
           Sri Yadugiri Yathiraja Mutt
           Malleshwaram, Bangalore
   1   2   3   4   5   6