Page 1 - Yamunacharya
P. 1

Sri            Srimathe Ramanujaya Namaha

           ACHARYA PARAMPARA
           (Based on Guruparampara prabhava)              Dedicated to
        Sri Sri Sri Yadugiri Yathiraja Narayana

             Ramanuja Jeeyar               Book - 2

        SRI YAMUNACHARYA


              Published by :

           Sri Yadugiri Yathiraja Mutt
           Malleshwaram, Bangalore
   1   2   3   4   5   6